NAGOVOR DEVETOŠOLCEM

DEVETOŠOLEC, DEVETOŠOLKA, SE TEŽKO ODLOČATA, NA KATERO SREDNJO ŠOLO SE VPISATI?

Se čudiš, zakaj v zadnjem času odrasli okoli tebe toliko govorijo o tem, kako pomembno je izbrati dobro srednjo šolo? Tebe pa to že pošteno moti, kaj?

Ja, tako pač je, ker se odrasli zavedamo, da je prava izbira srednje šole odločilna tudi za kasnejše življenje, saj vodi do primerne izbire študija, poklica, kariere in s tem povezanega zadovoljnega življenja v odrasli dobi.  

Si uspešen, vedoželjen učenec oz. uspešna, vedoželjna učenka, povsem odločen, da se vpišeš na gimnazijo?

Dobra odločitev. Všečkam!

Z vpisom v gimnazijo se ti bo odprl nov svet, imel boš možnost preizkušanja številnih novih dejavnosti, poglabljanja znanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Gimnazijsko življenje lahko pomembno prispeva k tvojemu osebnostnemu razvoju in zorenju. Nadgradiš lahko zaupanje vase, ki je vitalnega pomena za tvoj uspeh tako med šolanjem kot v življenju nasploh, zato boš v prihodnosti lahko uresničil tudi visoke cilje, o katerih sedaj sploh še ne razmišljaš.

Vedeti pa moraš, da se bo tvoje življenje gimnazijca oz. gimnazijke v veliki meri spremenilo. Pred teboj bodo večje zahteve in prevzemati boš moral večjo odgovornost zase. Če si bil doslej uspešen, ne da bi za šolsko delo porabil veliko časa, in če se ne znaš učinkovito učiti, boš imel lahko, vsaj v začetku, kar nekaj težav. Ampak saj veš, če si nekaj res močno želiš, potem si pripravljen v delo, ki te vodi do izbranega cilja, vložiti več napora. Če si pripravljen vztrajati in se v učno snov poglobiti tudi takrat, ko bi bilo sicer prijetneje početi kaj drugega, ti je uspeh zagotovljen. Na gimnaziji smo ti pri razvijanju uspešnih strategij učenja tudi pripravljeni pomagati, saj vemo, da brez kakovostnega učenja ni kakovostnega znanja.

V šolskem letu 2022/2023 bomo na naši gimnaziji izvajali dva programa – GIMNAZIJA in GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK.

Predmetnik v programu GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK vsebuje vse temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki večje število ur športne vzgoje. Program je namenjen učencem, ki so registriranim športniki (kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov), da z usklajevanjem športnih in učnih obveznosti lažje obvladajo gimnazijski program, potrebno pa je seveda tudi več samodiscipline in samostojnega učenja, saj zaradi tekmovanj in priprav dijaki športniki pogosteje izostajajo od pouka. Za vpis v ta program morajo kandidati dokazati svojo psihofizično sposobnost za večje napore na treningih in tekmovanjih in izkazati športne dosežke, na podlagi katerih  jih panožna športna zveza razvrsti v statuse A, B in C po vnaprej izdelanih merilih.

In kateri datumi so za vas pomembni in jih nikakor ne smete zamuditi?

Rok za oddajo prijavnice

Vsi kandidati za vpis morate do 4. aprila 2022 oddati prijavnico za vpis,  dostopna je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpisvsrednjosolo/.

V prijavnici označite, kateri drugi tuji jezik bi se radi učili na gimnaziji – francoščino ali nemščino. Prosimo vas, da ne označujete drugih jezikov, ki so navedeni na prijavnici (npr. španščina, italijanščina, latinščina …, ker teh jezikov kot drugega tujega jezika na naši šoli ne izvajamo).

Športni oddelek - dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev

Vsi tisti, ki se boste prijavili za vpis v program Gimnazija – športni oddelek, morate na gimnazijo najkasneje do 2. marca 2022 poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za ta program, to je dokazila o psihofizični sposobnosti in športnih dosežkih.

Kdaj se začne pouk in koliko časa traja?

Pouk poteka samo dopoldan, strnjeno od 8.00 do 14.10, z vmesnim 30-minutnim glavnim odmorom. Predure so zelo redke  in so namenjene izbirnim predmetom ter pripravam na maturo. Število ur pouka je določeno s predmetnikom.

Katere tuje jezike lahko izberem na Gimnaziji Brežice?

Kot prvi tuji jezik se na Gimnaziji Brežice poučuje angleščina, za drugi tuji jezik pa dijaki lahko izbirajo med nemščino in francoščino. Na šoli dijakom omogočamo tudi obiskovanje fakultativnih tujih jezikov. V zadnjih letih so dijaki obiskovali španščino, italijanščino in latinščino. 

Ali bom sploh imel kaj prostega časa zase?

Mnoge skrbi, da zaradi obilice šolskega dela kot gimnazijci ne bodo imeli dovolj prostega časa. Pa ni tako. Če se boš dobro organiziral in si znal porazdeliti svoj čas, bo to prispevalo k tvojemu boljšemu počutju in imel boš tudi več časa za sprostitev. Tudi za rekreiranje naj ti nikoli ne bo žal nameniti svojega časa, saj poznaš rek “Zdrav um v zdravem telesu.”

Če boš v športnem oddelku, pa ti tega zagotovo ne bo manjkalo že med poukom.

Na šoli imamo toliko krožkov in toliko različnih izbirnih interesnih vsebin, da lahko vsakdo najde kaj zanimivega zase. Verjetno bo kar težko izbrati med njimi, saj jih bo zagotovo več, ki te bodo zanimali. Preizkusiš se lahko v različnih dejavnostih, razvijaš svoje interese in gradiš svojo samopodobo z odkrivanjem tega, kar zmoreš. Hkrati spoznaš vrstnike iz drugih oddelkov in letnikov, ki jih zanimajo podobne stvari kot tebe. Vse te ure potekajo bolj sproščeno kot ure pouka in z mentorji se vzpostavijo zares dobri odnosi.

Morda pri raziskovalnem delu, kjer naši dijaki dosegajo zavidljive rezultate, odkriješ področje, ki te bo posebej pritegnilo, in se boš zato odloči za nadaljnji študij v tej smeri.

Če rad spoznavaš druge kulture, se boš zagotovo vključil v katero od mednarodnih izmenjav, če rad potuješ, pa te bodo starši zaradi pestre ponudbe strokovnih ekskurzij bolj malo videli doma …

Dostopnost